Privacy

Hoe waarborgt De SportMaatschappij jouw privacy?

 

De Sportmaatschappij, gevestigd in het Olympisch Stadion in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Arlette van der Meulen-van Cleeff en Sylvia Karres zijn oprichters en tevens de Functionarissen Gegevensbescherming van De Sportmaatschappij. Hij/zij zijn te bereiken via:

 • E-mail: info@desportmaatschappij.nl
 • Adres: Olympisch Stadion 24-28, 1076 DE Amsterdam
 • Website: www.desportmaatschappij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Sportmaatschappij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •       NAW gegevens
 •       Telefoonnummer & e-mailadres
 •       Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Sportmaatschappij verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Jouw persoonlijke/maatschappelijke hulpvraag
 • Verslaglegging van jouw ontwikkeling wanneer je aan een van onze programma’s deelneemt
 • Relevante correspondentie tussen coach en coachee

Onze coaches houden gedurende het coachtraject een dossier bij. Dit dossier kan onder meer bestaan uit persoonlijke aantekeningen van de coach, inbreng van de coachee en correspondentie tussen coach en coachee. Het in dit dossier verwerken van persoonsgegevens van de coachee is nodig voor een goede uitvoering van het coachtraject.

Alle coaches van De SportMaatschappij zijn zelfstandig beroepsbeoefenaren en hun onafhankelijke praktijk voldoet aan de eisen van de privacywetgeving. Voor correspondentie tussen coach en coachee maakt De SportMaatschappij gebruik van de mailservice van Hostnet, waarvan de hosting plaatsvindt in Nederland.

Eventuele gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@desportmaatschappij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De Sportmaatschappij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotiemateriaal
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze sociale kanalen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Sportmaatschappij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving, eventuele door beroepsorganisaties vastgestelde termijnen, contractuele verplichtingen en het serviceniveau dat wij aan terugkerende cliënten wensen te bieden.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Sportmaatschappij verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Sportmaatschappij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Sportmaatschappij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@desportmaatschappij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Sportmaatschappij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Sportmaatschappij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@desportmaatschappij.nl